សេចក្តីណែនាំ ១៩៧២ អពដ

 សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធចំពោះគម្រោងសកម្មភាពនានាស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយឥតសំណង កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីហិរញ្ញប្បទាន​ ឬអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាShare: