ប្រកាសលេខ ០០៩ សហវ.ប្រក

 ស្តីពីការចាត់ជាបន្ទុករដ្ឋនូវអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញដែលជាអាហារមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។


Share: